Algemene Voorwaarden Damarris

Algemene Voorwaarden van Damarris

artikel 1: Toepasselijkheid
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten tussen Damarris, hierna te noemen: “Damarris”, en een koper, voor zover van deze voorwaarden niet door Damarris uitdrukkelijk is afgeweken.
 2. Toepasselijkheid van door de koper ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
artikel 2: Aanbiedingen
 1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
artikel 3: Levering
 1. Tenzij anders is overeengekomen geschiedt het vervoer voor rekening en risico van de koper, tenzij Damarris voor dit risico een verzekering heeft afgesloten en op een door Damarris te bepalen wijze.

  Wanneer als leveringsconditie één van de ‘Incoterms’ is overeengekomen zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende ‘Incoterms’ van toepassing zijn.
 2. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
 3. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de koper Damarris derhalve schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij aan Damarris een redelijke termijn dient te worden gesteld.
 4. Indien vertraging ontstaat doordat omstandigheden zich wijzigen en/of benodigde materialen niet tijdig aan Damarris worden geleverd wordt de levertijd verlengd met de tijdsduur van de vertraging.
 5. Het is Damarris toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd is Damarris bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
 6. Damarris is bevoegd zaken te leveren die op ondergeschikte punten afwijken van de in de koopovereenkomst omschreven zaken. Indien Damarris een zaak levert die wezenlijk van de overeengekomen zaak afwijkt, is de koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De koper heeft deze bevoegdheid gedurende drie dagen nadat hij de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.
 
artikel 4: Monsters, modellen en voorbeelden

Indien door Damarris een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding; de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

artikel 5: Technische eisen etc.

Indien de te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is Damarris er slechts verantwoordelijk voor, dat de te leveren zaken voldoen aan de (technische) eisen of normen welke worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Indien bij het sluiten van de koop van het gebruik in het buitenland en de al daar geldende bijzondere (technische) eisen melding is gemaakt. Ook alle andere (technische) eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.

artikel 6: Beëindiging van de overeenkomst
 1. De vorderingen van Damarris op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de navolgende gevallen: indien na het sluiten van de overeenkomst aan Damarris omstandigheden ter kennis komen die Damarris goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; indien Damarris de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.In de genoemde gevallen is Damarris bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Damarris schadevergoeding te vorderen.
 2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Damarris zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Damarris bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
 1. De door Damarris geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van Damarris totdat alle vorderingen die Damarris op de koper heeft of zal verkrijgen, waaronder de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren za(a)k(en) zelf en eventuele vorderingen wegens niet nakoming door de koper, volledig zijn voldaan. Dit betekent dat zowel betaalde als onbetaalde zaken tot zekerheid strekken totdat alle vorderingen van Damarris volledig zijn voldaan.
 2. Door Damarris afgeleverde zaken welke krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te doen en/of laten vestigen.
 3. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Damarris gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden voor rekening van de koper weg te (doen) halen. De koper zal Damarris te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terrein(en) en/of gebouw(en) ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van Damarris. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen, op straffe van een boete van 12% van het door hem verschuldigde per dag of gedeelte daarvan dat de koper zulks nalaat. Damarris is gerechtigd deze zaken op een door haar te bepalen wijze te (doen) taxeren. Indien de zaken een waardevermindering hebben ondergaan is de koper gehouden het bedrag van deze waardevermindering aan Damarris te vergoeden.
 4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden is koper verplicht Damarris zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
 5. De koper verplicht zich: de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffingen, waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek van Damarris ter inzage te geven; alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Damarris op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW; de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Damarris geleverde zaken te verpanden aan Damarris op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW; de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Damarris; op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Damarris ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.
artikel 8: Gebreken en klachttermijnen
 1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering, of zo spoedig daarna als mogelijk is, te (doen) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten of de juiste zaken zijn geleverd, of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld aantal en hoeveelheid) overstemmen met het overeengekomene en of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die mogen worden gesteld voor een normaal gebruik en/of normale handelsdoeleinden.
 2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 24 uur na aflevering schriftelijk aan Damarris te melden. Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 2 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk te melden aan Damarris.
 3. Ook indien de koper tijdig reclameert blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
 4. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Damarris worden geretourneerd.
artikel 9: Prijsverhogingen

Indien Damarris met de koper een bepaalde prijs overeenkomt is zij niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien prijsbepalende factoren, zoals onder meer de prijs van het metaal waarvan de sieraden zijn vervaardigd of de valutaverhoudingen, een wijziging ondergaan.

artikel 10: Betalingen
 1. Bij nieuwe klanten vragen we om bij de eerste paar bestellingen direct tijdens het bestelproces te betalen. Als de samenwerking van beide kanten naar tevredenheid verloopt, zal Damarris aangeven dat de koper op rekening kan bestellen.
 2. Betaling dient te geschieden binnen de op de offerte of de factuur aangegeven termijn door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de op de aanbieding of factuur aangegeven rekening van Damarris dan wel op andere door Damarris aangegeven wijze.
 3. Na het verstrijken van de in het vorige lid genoemde termijn is de koper in verzuim; de koper is vanaf het moment van het in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan.
 4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.
 5. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
 6. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
artikel 11: Incassokosten

Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper.

In ieder geval is de koper 15% buitengerechtelijke kosten verschuldigd, zulks met een minimum van €150,00. Indien Damarris aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

artikel 12: Overmacht
 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Damarris zijn toe te rekenen. Hieronder zullen, indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken, mede zijn begrepen stakingen in andere bedrijven dan die van Damarris, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Damarris, een gebrek aan benodigde grondstoffen, materialen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Damarris afhankelijk is, transportproblemen en in het algemeen alle omstandigheden welke buiten de controle of zeggenschap van Damarris vallen.
 2. Damarris heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Damarris haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de leverings en andere verplichtingen van Damarris opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Damarris niet mogelijk is langer duurt dan zes maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien Damarris bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
artikel 13: Aansprakelijkheid
 1. Damarris is jegens de koper niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, behoudens schade door opzet of bewuste roekeloosheid van de met de leiding van het bedrijf van Damarris belaste personen.
 2. Iedere aansprakelijkheid van Damarris is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Damarris wordt uitbetaald, zulks vermeerderd met het in de polisvoorwaarden vastgestelde vaste bedrag van het eigen risico dat niet ten laste van de verzekeraar komt.
 3. Ingeval – om welke reden dan ook – geen uitkering krachtens de in het voorgaande artikellid bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag gelijk aan de op grond van de desbetreffende overeenkomst met de koper gefactureerde of te factureren bedragen exclusief BTW. De in dit artikellid omschreven bedragen worden verminderd met door Damarris al dan niet in het kader van enige ongedaanmakingsverbintenis verrichte crediteringen.
 4. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking van de schade bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
 5. Koper verbindt zich Damarris te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle schade, kosten en interessen welke mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van aanspraken of vorderingen van derden in verband met enige leveringsverplichting jegens koper dan wel aan of ten behoeve van deze geleverde zaken of schade welke is veroorzaakt door gebruik van materialen welke aan Damarris door of vanwege koper zijn verstrekt of voorgeschreven.
artikel 14: Intellectuele eigendomsrechten
 1. Alle rechten uit hoofde van intellectuele en industriële eigendomsrechten (waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, modelrechten, merkrechten, octrooirechten en sui generis databankrechten), zulks in de meest ruime zin des woords, blijven berusten bij Damarris, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Het is de koper niet toegestaan enige aanduiding van intellectueel eigendomsrecht van Damarris te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken.
 3. Alle door Damarris eventueel verstrekte zaken, zoals modellen, catalogi, afbeeldingen, tekeningen, productomschrijvingen, etc., zijn uitsluitend bestemd om door de koper te worden gebruikt en mogen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Damarris niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of aan derden ter inzage worden gegeven. De koper is gehouden de vorenbedoelde zaken op eerste verzoek terstond aan Damarris te retourneren.
 4. In geval van niet naleving door de koper van een of meerdere verplichtingen uit hoofde van dit artikel, verbeurt de koper voor iedere overtreding aan Damarris een onmiddellijk opeisbare boete van € 25.000,00 (zegge: vijfentwintigduizend euro), alsmede een boete van € 1.000,00 (zegge: duizend euro) per dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat de overtreding voortduurt, zulks onverminderd het recht van Damarris om nakoming en/of schadevergoeding van de koper te vorderen.
artikel 15: Geschillenbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en Damarris in het geval de rechtbank bevoegd is worden beslecht door de Rechtbank te Den Bosch. Damarris blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

artikel 16: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Damarris en de koper is Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van de conflictenrechtelijke bepalingen.

artikel 18: Slotbepalingen
 1. Damarris is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Damarris zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de koper toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de koper in werking zodra hem de betreffende wijziging is medegedeeld.

In het geval van enig verschil van inhoud of strekking tussen deze teksten, is de Nederlandse tekst bindend.